V březnu letošního roku rozhodla správní rada Nadačního fondu Cesta ke vzdělání o vyhlášení již jedenácté výzvy pro podávání žádostí o nadační příspěvek. Žádosti bylo možné podávat do 31. března 2019. Grantový program nadačního fondu se také v letošním roce zaměřil na podporu studijních pobytů žáků a studentů a stáží pedagogů pražských škol na partnerských školách v zahraničí a na pomoc při zajišťování jejich účasti na zahraničních soutěžích, festivalech, přehlídkách a konferencích. Dále se fond soustředil na podporu rozvoje odborné spolupráce pražských škol s jejich zahraničními partnery a na přípravu mezinárodních soutěží, festivalů a přehlídek organizovaných pražskými školami na území Prahy. Podpora je rovněž směřována na usnadnění vzdělávání pražských žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a na přípravu studentů na budoucí zaměstnání. „Zahraniční studijní pobyty jsou čím dál běžnější součástí vzdělávání a jsem rád, že Nadační fond Cesta ke vzdělání pomáhá snižovat finanční zátěž, která je s takovou zkušeností spojena,“ uvedl radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D..

Nadační fond letos obdržel celkem 41 platných žádostí s celkovou výší požadavků 3 461 344 Kč. Z toho 11 žádostí bylo podáno fyzickými osobami, tedy žáky, studenty a pedagogy, a 30 žádostí předložily právnické osoby, tj. pražské školy. Správní rada nadačního fondu rozhodla o přidělení příspěvků na uskutečnění celkem 39 projektů v celkové výši 2 124 000 Kč, příspěvek v roce 2019 obdrží 10 fyzických a 29 právnických osob. Kompletní přehled vyhodnocených žádostí podaných v letošním roce je k dispozici na stránkách nadačního fondu v sekci „Podpořené projekty“.